Általános Szerződési Feltételek

A pozitivpedagogiacampus.hu WEBOLDALON
KERESZTÜL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

(1) A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme

Szolgáltató neve: Mental Focus Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató székhelye: 1161 Budapest, Kenéz utca 29.

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-983249

A nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szolgáltató adószáma: 23896406-2-42

(2) Szolgáltató elérhetősége:

Levelezési cím: 1145 Budapest, Columbus utca 37.

E-mail: info@mentalfocus.hu
Telefon: +36 70 635 3250

(3) Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: Contabo GmbH

Tárhelyszolgáltató székhelye: Aschauer Straße 32a, 81549 Munich

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@contabo.com

 1. A FELÜGYELETI SZERVEK ELÉRHETŐSÉGEI

(1) Fogyasztóvédelmi kérdésekkel a Pest Megyei Kormányhivatal (cím: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19., telefonszám: (1) 460-2231, e-mail cím: fogyved@pest.gov.hu) foglalkozik.

(2) A Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; levelezési cím: 1245 Budapest, Pf. 1036., telefonszám: 1/472-8900; fax: 1/472-8905; www.gvh.hu) a fogyasztók megtévesztése, a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés kérdéseiben.

3. A FELHASZNÁLÁSI- ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS HATÁLYA

(1) Szolgáltató a pozitivpedagogiacampus.hu weboldalon (a továbbiakban: Portál) keresztül elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat az alábbiakban részletezett feltételek szerint nyújtja az azokat igénybe vevő valamennyi – jelen Felhasználási és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit elfogadó – Felhasználó számára figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., továbbá a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

(2) A jövőben történő, felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató a Portál Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó részén a változások hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal közzéteszi és ezzel a változásokra a Felhasználók figyelmét felhívja.

Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás ideiglenes vagy tartós módosítására vagy beszüntetésére, a Felhasználók értesítésével vagy anélkül. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tartozik semmiféle felelősséggel a Felhasználó vagy bármely harmadik fél felé a Szolgáltatás módosítása vagy beszüntetése miatt.

A Szolgáltatás Szolgáltató általi ideiglenes vagy tartós beszüntetése, valamint a Szolgáltatás módosítása nem érinti a beszüntetés vagy módosítás időpontjáig már létrejött megrendeléseket, azokat a Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint szerződésszerűen teljesíteni.

(3) Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, és a Szolgáltatóval a Portál használata során jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre, ill. regisztrált Felhasználóra.

(4) Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó és a Szolgáltató között a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet szerint távollévő felek között, elektronikus úton megkötött szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal. A szerződéskötés nyelve magyar.

(5) Jelen ÁSZF 2020. november 5. napján lép hatályba, és határozatlan időre szólóan, annak visszavonásáig marad érvényben.

4. A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4.1 Regisztráció

(1) A Portálon keresztül történő vásárlás nincs regisztrációhoz kötve. A tagsági rendszerhez történő csatlakozással sikeres díjfizetést követően automatikusan létrejön a regisztráció, amelyről felhasználó e-mailben tájékoztatást kap.

A Felhasználó a megrendelés/előfizetés leadását megelőzően köteles elfogadni a Portál használatára vonatkozó ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

(2) A Felhasználó az előfizetés/regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

 • teljes név
 • számlázási cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • jelszó

(3) Az előfizető a regisztrációt követően a jelszóval és Felhasználónévvel védett Felhasználói Fiókban módosíthatja az adatait.

(4) Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

(5) Szolgáltató a Felhasználó részére a regisztráció megtörténtéről automatikus megerősítő e-mailt küld a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre.

(6) Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

4.2 A termék(ek) megrendelésnek lépései, a szerződés létrejötte

(1) A Portálon található és megvásárolható termékek/szolgáltatások árai az egyes termékek mellett, egyértelműen azonosítható módon vannak feltüntetve. 

– ár
– a termék/szolgáltatás részletes leírása
– a termékről készült illusztrációs fotó

A termékleírás minden esetben tájékoztató jellegű, a gyártó/márkaképviselet által megadott adatokat tartalmazza. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az adatok pontosságáért, azonban az egyes jellemzőket a gyártók bejelentés nélkül is megváltoztathatják. Az ismertető leírás pontatlansága, a gyártó/márkaképviselet által megadott hibás adat miatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A termékfotók illusztrációk, a valóságban minimális különbségek jelentkezhetnek.

(2) A VÉTELÁR: a termékek/szolgáltatások vételára az adott termék/szolgáltatás mellett magyar forintban feltüntetett bruttó vételár, amely nem tartalmazza a szállítási költséget (amennyiben termék megrendelésről van szó).

A Szolgáltató jogosult a Portálon feltüntetett árakat és díjakat megváltoztatni, azzal, hogy a módosítás a Portálon történő közzététellel lép hatályba. A megrendelés visszaigazolását követően végrehajtott árváltoztatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Előfordulhat, hogy a Szolgáltató legnagyobb gondossága ellenére, a Szolgáltatónak nem felróható okból téves vételár kerül feltüntetésre a Portálon. Ez esetben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Portálon feltüntetett hibás vételáron szolgáltatni, hanem a megrendelés visszaigazolásában felajánlhatja a helyes vételáron történő szállítást, és a Felhasználó ennek ismeretében dönthet arról, hogy a helyes vételáron megrendeli a terméket, vagy minden – akár a Felhasználó által a Szolgáltató irányában, akár a Szolgáltató által a Felhasználó irányában érvényesítendő – hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vételi szándékától.

(3) A Felhasználó a megvásárolni kívánt termék esetén megjelölheti a megvásárolni kívánt darabszámot. 

A Megrendelői űrlap tartalmazza a Felhasználó által kiválasztott terméket/termékeket, a termék/termékek darabszámát, azok egységárát, a szállítás költségeit és a fizetendő végösszeget.

A megrendelés során a Felhasználó kiválaszthatja a fizetés módját. 

Az utolsó lépésként a Felhasználó a „megrendelés elküldése” vagy „tovább a fizetéshez” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést. A megrendelés véglegesítését, azaz elküldését megelőzően Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a megrendelés elküldése a Felhasználó számára a Szolgáltató felé teljesítendő fizetési kötelezettséget eredményez.

(4) A Felek közötti szerződés a Felhasználó által elküldött megrendelés Szolgáltató általi elektronikus úton történő írásos visszaigazolásával jön létre. A Felek közötti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Szolgáltató visszaigazolása a Felhasználó e-mail címén letöltésre hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

(5) A Szolgáltató a megrendelést annak elküldését követő 48 órán belül a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levél formájában visszaigazolja, amely visszaigazolás tartalmazza a megrendelés tényét és tartalmát (megrendelt termék megnevezése, darabszáma, a vételár és a szállítási költség, várható szállítási határidő). Amennyiben a Szolgáltató a megrendelés elküldését követő 48 órán belül nem igazolja vissza a megrendelést, a Felhasználó minden – akár a Felhasználó által a Szolgáltató irányában, akár a Szolgáltató által a Felhasználó irányában érvényesítendő – hátrányos jogkövetkezmény nélkül mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

(6) A megrendelések feldolgozása munkanapokon (H-P) 9:00 órától 17:00 óráig történik. A hétköznap 17:00 óra után, valamint a hétvégén vagy ünnepnapon feladott megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

(7) Ismétlődő díjfizetés típusú szolgáltatás esetén Szolgáltató a megadott feltételek/időtartam alapján rendszeresen megterheli a Felhasználó bankkártyáját. Felhasználó a megrendelés visszaigazoló emailben található linken keresztül lemondhatja a szolgáltatást.

4.3 Fizetési módok

(1) A Portálon történő megrendelés esetén a Felhasználó az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • bankkártyás fizetés
 • banki átutalás (szolgáltató opcionálisan biztosít erre lehetőséget)

(2) Banki átutalás esetén a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg elektronikus díjbekérő számlát küld a Megrendelő részére, amely tartalmazza az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat, úgymint a Szolgáltató bankszámlaszáma és a megrendelés azonosítója, amelyet az átutalási megbízás „Közlemény” rovatában kell feltüntetni. A megrendelt termék kiszállítására a díjbekérőn feltüntetett vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

(3) Bankkártyás fizetés választása esetén a Felhasználó az OTP online fizetési rendszeren keresztül fizetheti meg. A „Fizetés” gomb megnyomásával a felület átirányítja a Felhasználót a OTP Simple fizetési oldalára, ahol a Felhasználó bankkártya adatainak megadását követően teljesíti a fizetést.

 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

(1) A Szolgáltató a Felhasználó által megrendelt terméket (amennyiben terméket és nem szolgáltatást vásárolt) szállítmányozó cég igénybevételével szállítja ki a Felhasználó által megadott, és Szolgáltató által visszaigazolt szállítási címre.

A Szolgáltató az alábbi partnerekkel áll szerződéses kapcsolatban:

Cégnév: Webshippy Magyarország Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 2. B. ép. 13.
Telefonszám: +36 1 99 8 099
Cégjegyzék szám: 01 09 282775
Adószám: 25569421-2-41
E-mail cím: info@webshippy.com

Név: Magyar Posta Zrt -MPL Futárszolgálat
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Levelezési cím: Budapest 1540
Központi ügyfélszolgálat
Székhely: 3546 Miskolc, Kazinczy út 16.
Postacím: 3512 Miskolc
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

(2) A szállítási díjat minden esetben a Felhasználó viseli. Amennyiben a Felhasználó hibájából nem kerülhet sor a kézbesítésre – így különösen, ha a Felhasználó rossz szállítási címet adott meg, vagy nem tartózkodik otthon a szállítás időpontjában, vagy utánvét esetén nem tudja kifizetni a vételárat- úgy köteles megtéríteni Szolgáltató részére az ismételt kiszállítás díját.

(3) A Portálon a termékek mellett feltüntetett szállítási határidők (1-3 munkanap) csak tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidőt a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

(4) A Felhasználó a Szolgáltató által kiállított számlát minden esetben a csomaggal együtt, a kiszállításkor kapja meg.

(5) Szolgáltató a megrendelt termékek házhozszállítását csak Magyarország területén belül vállalja.

(6) Felhasználó köteles a termék csomagolásának sértetlenségét az átvételkor ellenőrizni. A szállítólevél aláírásával a Felhasználó elismeri a csomagolás sértetlenségét, a teljesítés tényét, helyét és időpontját, amely esetben a Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el.

Ha a Felhasználó az átvételkor a csomagoláson bármilyen sérülést tapasztal, jogosult megtagadni az átvételt, mely esetben az átvétel megtagadásának tényét és annak indokait a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Felhasználó aláírásával.

(7) A szállítási költségeket a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

 1. ELÁLLÁS

6.1 Belépőjegy, rendezvény esetén

(1) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 29. § (1) bekezdés l.) pontja alapján a Felhasználót nem illeti meg a rendelet 20. §-ában biztosított elállás és felmondás joga az előre meghatározott időpontban szállást nyújtó (hotelszoba foglalás), szállítási (repülőjegy-foglalás, gépjárműbérlés), étkeztetési (pizzarendelés) vagy szabadidős szolgáltatások (koncertjegy, belépőjegy megrendelés) igénybevételére irányuló online szerződéseknél.

(2) Belépőjegy esetén, amennyiben az elődás megtartása Szolgáltató hibáján kívül ellehetetlenül, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy online tartsa meg az előadást.

6.2 Online letöltéssel elérhető digitális adattartalom (mp3 fájl, videó, pdf, e-könyv)

(1) Tekintettel arra, hogy az online letöltéssel elérhető digitális adattartalom vásárlását megelőzően a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg a teljesítést, és a beleegyezéssel egyidejűleg a Felhasználó nyilatkozik arról is, hogy tudomásul veszi az elállási jog elvesztését, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 29. § (1) bekezdés m.) pontja alapján a Felhasználót nem illeti meg a rendelet 20. §-ában biztosított elállás és felmondás joga

6.3 A 6.1 és 6.2 pont alá nem tartozó termékek esetében

(1) A Felhasználót fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szól 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a alapján megilleti az elállás joga, amelyet a Felhasználó a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, amelyet az alábbi elérhetőségek valamelyikére juttathat el:

Levelezési cím: 1145 Budapest, Columbus utca 37.

E-mail: info@mentalfocus.hu
(2) A hivatkozott Kormányrendelet értelmében a Felhasználó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a Felhasználó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4) A Felhasználó elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(5) Ha a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

(6) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a (4) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

(7) A Felhasználó elállása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

(8) A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

(9) A Felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a Felhasználó az értékcsökkenésért, ha a Szolgáltató az elállási jog gyakorlására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

(10) Amennyiben valamely a Portálon szereplő termék gyártását a gyártó/márkaképviselet megszünteti, illetve, ha a megrendelés feldolgozását követően derül ki, hogy a gyártó/márkaképviselet időközben áremelést hajtott végre, és emiatt a Szolgáltató nem tud a megrendelésben rögzített áron teljesíteni, a Szolgáltató jogosult kártérítési kötelezettség nélkül, az eredeti állapot helyreállításával elállni a szerződéstől. Amennyiben Felhasználó bármilyen összeget kifizetett már a Szolgáltató részére, azt a Szolgáltató az eredet állapot helyreállítása keretében maradéktalanul visszafizeti a Felhasználó részére.

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

7.1 Kellékszavatosság

(1) Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

(2) Felhasználó – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 1. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot

(3) Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató kifejezetten felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

(4) Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

(5) A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2 Termékszavatosság

(1) Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – a 7.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

(2) Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

(3) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(4) Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

(5) Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

(6) A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

(7) A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3 Jótállás

(1) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül. Tekintettel arra, hogy a Portálon megrendelhető termékek egyike sem minősül a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti tartós fogyasztási cikknek, ezért a Szolgáltató nem köteles jótállást vállalni.

8. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG

(1) A Szolgáltató a Portál használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”), valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

(2) Az adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

9. SZERZŐI JOGOK

(1) A Portál teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően tilos a Portál tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos a Honlapon található anyagok többszörözése, vagy elektronikus adattárban történő tárolása.

(2)   A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

(3) A Portál és a hozzá tartozó adatbázis(ok) – különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és minden módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

 1. PANASZBEJELENTÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

(1) A Felhasználó a termékekkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1145 Budapest, Columbus utca 37.
Telefonszám: +36 70 635 3250
E-mail:   info@mentalfocus.hu

(2) A telefonon tett szóbeli panaszt a Szolgáltató azonosítószámmal látja el, amelyet köteles közölni a panaszos Felhasználóval. A telefonon tett szóbeli panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát megküldi a panaszos részére.

(3) Az írásbeli panaszra a Szolgáltató harminc napon belül köteles írásban válaszolni. Amennyiben a panaszt elutasítja, ennek indokait a válaszban fel kell tüntetnie. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a panaszost írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Ennek során meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét

(4) Amennyiben a Felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

(5) A termék minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

(6) Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelését bíróság előtt érvényesíteni.

(7) Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság új platformot indított, mely a fogyasztók és a kereskedők számára megkönnyíti az internetes vásárlással kapcsolatos viták online rendezését.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ha probléma merül fel az internetről rendelt termékkel vagy szolgáltatással, a megadott linkre kattintva három egyszerű lépésben töltheti ki a Felhasználó a panasztételi űrlapot. További előny, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató a teljes vitarendezési eljárást online bonyolíthatják.

 1. HÍRLEVÉL

 (1) Szolgáltató a Portál látogatói számára lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Portál témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

(2) Az hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire.

Budapest, 2020. november 5.

Mental Focus Kft.

1. sz. melléklet:

Elállási nyilatkozatminta

(Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Mental Focus Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Columbus utca 37.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: (Itt kérjük megjelölni a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölését)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (Itt kérjük a megfelelő adat megjelölését és megadását)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:””